نمایشگر ۶ متر مربع

اجاره یک روزه
ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۱روزه
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۶ متر مربع

اجاره ۲ تا ۴ روزه
ریال ۱۱۰۰۰۰۰ ۱روزه
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۶ متر مربع

اجاره ۵ تا ۱۰ روزه
ریال ۱۰۰۰۰۰۰ ۱روزه
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۶ متر مربع

اجاره ۱۰ تا ۳۰ روزه
ریال ۸۰۰۰۰۰۰ ۱روزه
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۹ متر مربع

اجاره یک روزه
ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱روزه
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۹ متر مربع

اجاره ۲ تا ۴ روزه
ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۱ دوره
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۹ متر مربع

اجاره ۵ تا ۱۰ روزه
ریال ۱۳۵۰۰۰۰۰ ۱ دوره
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۹ متر مربع

اجاره ۱۰ تا ۳۰ روزه
ریال ۱۰۰۰۰۰۰ ۱ دوره
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۱۲ متر مربع

اجاره یک روزه
ریال ۲۵۰۰۰۰۰۰ ۱روزه
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۱۲ متر مربع

اجاره ۲ تا ۴ روزه
ریال ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱ دوره
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۱۲ متر مربع

اجاره ۵ تا ۱۰ روزه
ریال ۱۵۰۰۰۰۰۰ ۱ دوره
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر۱۲متر مربع

اجاره ۱۰ تا ۳۰ روزه
ریال ۱۰۰۰۰۰۰ ۱ دوره
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر بیش ۱۵ متر مربع

اجاره یک روزه
ریال ۲۰۰۰۰۰۰ ۱روزه
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۱۲ متر مربع

اجاره ۲ تا ۴ روزه
ریال ۱۶۰۰۰۰۰ ۱ دوره
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر ۱۲ متر مربع

اجاره ۵ تا ۱۰ روزه
ریال ۱۳۰۰۰۰ ۱ دوره
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

نمایشگر۱۲متر مربع

اجاره ۱۰ تا ۳۰ روزه
ریال ۱۰۰۰۰۰۰ ۱ دوره
 • قیمت هر نمایشگر به ازای هر دستگاه

۱ – قیمت های به ازای هر نمایشگر می باشد . افزایش تعداد دستگاهها در هر روز می توان ۱۰ درصد ازعددهای ف.ق کم نمود .
۲- هزینه های حمل و نقل ئ استیج طرح و دکور خاص نیز ی توان به راحتی به اعداد قوق اضافه کرد .
۳-اعداد جدول حداقل نرخ اعلامی اتز سوی انجمن همکاران و نامین کنندگان نمایشگر می باشد .